Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność 

 

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). W tym dokumencie opisujemy usługi, które świadczymy, oraz wyjaśniamy, jak chronimy Twoją prywatność. Piszemy też, jak możesz korzystać ze swoich praw do danych, które zgromadziliśmy. 

 

I. Kto jest administratorem danych? 

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie internetowej www.borsog.com jest firma ADAMIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 4/5, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000607207, o kapitale zakładowym 135 000 zł, NIP 7543115165, REGON 363938021, zwana dalej: „Administratorem”. 

II. Jakie dane przetwarzamy i skąd je pozyskujemy? 

W związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub sprzedaży na stronie, Administrator przetwarza następujące dane osobowe swoich użytkowników: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub wypożyczenia. 

Administrator przetwarza również dane zawarte w prowadzonej z Tobą komunikacji za pośrednictwem kanałów kontaktu podanych na stronie.  

 

III. W jakim celu przetwarzamy dane? 

Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w celach, w których wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. otrzymywanie odpowiedzi z formularza kontaktowego). 

W powyższym zakresie Administrator będzie przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, pliki cookies, numer IP. 

 

IV. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 

Twoje dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z art. 26, ust. 1 RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora stanowi: 

 1. wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 2. sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Podanie przez Ciebie danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie z funkcjonalności strony. 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, np. w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). 

 

V. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

 

VI. Jak chronimy Twoje dane osobowe? 

Administrator jest zobowiązany do ochrony Twoich danych zgromadzonych podczas dokonywania podczas wypełniania formularza. 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były: 

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 
 3. adekwatne, odpowiednie i nienadmierne, 
 4. dokładne i aktualne, 
 5. nieprzechowywane dłużej niż to konieczne, 
 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, 
 7. bezpiecznie przechowywane, 
 8. nietransferowane bez odpowiedniej ochrony. 

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy. 

 

VII. Jakie są Twoje prawa w kontekście RODO? 

Jesteś uprawniony do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Masz prawo uzyskać od Administratora następujące informacje: 

 1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, 
 2. od kiedy Twoje dane są przetwarzane, 
 3. o źródle, z którego pochodzą Twoje dane, 
 4. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane. 

Ponadto na Twoje żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Twoje dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie, jeśli Twoje dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

Poza tym w przypadku przetwarzania Twoich danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail. 

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy. 

VIII. Czy wykorzystujemy pliki cookies? 

Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka). 

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). 

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano stronę internetową (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało na stronie). 

Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu: 

 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, 
 2. statystycznym. 

Administrator może umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. Pliki trwałe to pliki, które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze strony, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam strony, usprawnienia działania strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki strony. 

Strona korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na stronie. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.  W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę na Twoim urządzeniu zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Twojej przeglądarki, jednakże wówczas strona może nie funkcjonować prawidłowo. 

Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz, łącząc się ze stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzystasz, o IP komputera, dacie i godzinie wejścia, kwalifikacji zdarzenia. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie. 

 

IX. Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Polityki prywatności staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o zmianie Polityki prywatności. 

X. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywaniem plików cookies, prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@borsog.com bądź listownie na adres ADAMIEC Sp. z o.o. Opole, ul. Technologiczna ⅘, 45-839